Anunț concurs angajare

A N U N Ţ

 

Centralizator Contestatii Concurs

Centralizator rezultate finale Comisia 1

Centralizator contestatii Comisia 1

Centralizator Proba scrisa 19.09.2018 – Comisia 2

Centralizator interviu Comisia 1

Centralizator Proba scrisa 11.09.2018 Comisia 1

Centralizator selectie dosare comisia 1

Centralizator selectie dosare comisia 2

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014, Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 10.09.2018 și 18.09.2018 (proba scrisă), 17.09.2018 și 24.09.2018 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

4 posturi bibliotecar (S) gr. IA (poz. 36 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 53 la Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu; poz. 99 la Biroul Filiale sector 3; poz. 125 la Biroul Filiale sector 6)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 113 la Biroul Filiale sector 4)

6 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 50, 51 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 69 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 74 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 93, 95 la Biroul Filiale sector 2)

1 post șef birou (S) gr. II, (poz . 116 la Biroul Filiale sector 5)

1 post cercetător științific (S) (poz . 136 la Serviciul Institutul Mircea Eliade).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru toate posturile se vor verifica în cadrul probelor:

 • Cunoaşterea a cel puțin o limbă de circulaţie internaţională

Condiţii de participare specifice:

4 posturi bibliotecar (S) gr. IA (poz. 36 la Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 53 la Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu; poz. 99 la Biroul Filiale sector 3; poz. 125 la Biroul Filiale sector 6)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (S) gr. I (poz. 113 la Biroul Filiale sector 4)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

6 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 50, 51 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 69 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 74 la Serviciul Filiale sector 1; poz. 93, 95 la Biroul Filiale sector 2)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post șef birou (S) gr. II, (poz . 116 la Biroul Filiale sector 5)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 3 ani și 6 luni
 • experiență în management de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post cercetător științific (S) (poz . 136 la Serviciul Institutul Mircea Eliade)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități
 • cunoaște minim o limbă străină, de preferință orientală.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în două etape, după cum urmează:

 1. Pentru bibliotecari și șef birou:
 2. În data de 10.09.2018, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi declarați admiși în etapa selecției dosarelor de concurs;
 • Termen afişare rezultate 11.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 12.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 13.09.2018 ora 15.00
 1. În data de 17.09.2018, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcții de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte pentru funcția de conducere la proba scrisă;
 • Termen afişare rezultate 18.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 19.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 20.09.2018 ora 15.00.

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 21.09.2018, ora 13.00.
 2. Pentru funcția de cercetător științific:
 3. În data de 18.09.2018, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare de sinteza, pe baza tematicii și bibliografiei prezentate mai jos.
 • Termen afişare rezultate 19.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 20.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 21.09.2018 ora 13.00.
 1. În data de 24.09.2018, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim media 8 și nici o notă sub 7 la proba scrisă;
 • Termen afişare rezultate 25.09.2018 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 26.09.2018 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 27.09.2018 ora 15.00.
 1. Termen afişare rezultate finale 28.09.2018, ora 13.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 14.08.2018-31.08.2018 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până joi și în intervalul orar 9.00-13.00 vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, persoană de contact Constantin Daniela. Menționăm că zilele de 15,16,17 august sunt zile nelucrătoare.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail);

Pentru funcția de cercetător științific, prin derogare de la Legea 319/2003, documentele nu vor mai fi legalizate și vor cuprinde, alături de documentele de mai sus și următoarele:

 • lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative.

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până joi între orele 9.00 – 15.30 și vineri între orele 9.00 – 13.30  la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1
Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2 fise-post
Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3.

Anunt concurs

Director general
Zvetlana Ileana Preoteasa

Examen de promovare

A N U N Ţ

Centralizator rezultate

Anunt examen promovare

Tematici și bibliografii

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în ziua de 13.04.2018, începând cu ora 11.00, la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, examen de promovare în grad/treapta profesională pentru mai multe posturi, după cum urmează:

 

Nr. crt.Poziția stat aprobatFuncția actualăNivel studiiGrad/ treaptă profe-sional(ă)Funcția după transformareNivel studiiGrad/ treaptă profe-sional(ă)Ocupantul postului
113BibliotecarSIIBibliotecarSIȚăroiu Iuliana
218ReferentMIReferentMIAChișescu Cristina
329Conserva-torSIConservatorSIABude Mihaela
430BibliotecarSIBibliotecarSIAGavrilă Mariana
531BibliotecarSIIBibliotecarSIAlexandru Anghelina
632BibliotecarSIIBibliotecarSISoreață Ioana
733BibliotecarMIBibliotecarMIAChiriac Valentina
838BibliotecarSIIBibliotecarSIȘerban Florina
942BibliotecarSIBibliotecarSIAGhiță Cristina
1044BibliotecarSIIBibliotecarSICopuzeanu Maria
1145BibliotecarSIIBibliotecarSIRadu Daniela
1246BibliotecarSIIBibliotecarSIPopa Amelia
1352BibliotecarSIIBibliotecarSIDobre Raluca
1453BibliotecarSIIBibliotecarSIEne Veronica Merii
1556BibliotecarMIBibliotecarMIAGiurcan Marina
1657BibliotecarMIBibliotecarMIALilea Luminița
1761BibliotecarSIBibliotecarSIAChiriță Marilena
1864BibliotecarSIIBibliotecarSIIvan Anca Valeria
1968BibliotecarSIBibliotecarSIAPleșa Georgeta
2070BibliotecarSIIBibliotecarSIVlădoiu Cristina
2183BibliotecarMIBibliotecarMIAMoraru Liliana
2286BibliotecarMIBibliotecarMIAZaharia Adriana
2395BibliotecarSIBibliotecarSIAÎnsurățelu Lavinia
2499BibliotecarSIIBibliotecarSIDamian Silvia
25103BibliotecarSIIBibliotecarSILaszlo Ileana
26104BibliotecarSIIBibliotecarSIVasilică Geluca
27105BibliotecarSIIBibliotecarSIVesalon Lăcrămioara
28106BibliotecarMIIBibliotecarMIAndrei Virginica
29113BibliotecarSIBibliotecarSIAGhenu Gabriela
30115BibliotecarSIIBibliotecarSIDrăgotoiu Eugenia
31116BibliotecarSIIBibliotecarSIMarin Dumitra
32120BibliotecarSIIBibliotecarSIPană Adriana
33122BibliotecarSIIBibliotecarSIGoleanu Diana
34124BibliotecarMIIBibliotecarMIPietriș Elena Macedonia
35128BibliotecarSIBibliotecarSIAPintilie Gabriela
36132BibliotecarSIIBibliotecarSIAmbrușan Rodica
37133BibliotecarSIIBibliotecarSIMihai Zoica
38134BibliotecarSIIBibliotecarSIBălăceanu Carmen
39135BibliotecarSIIBibliotecarSIMihai Mona
40136BibliotecarSIIBibliotecarSIRoman Zoia Gina
41137BibliotecarSIIBibliotecarSIIon Violeta
42138BibliotecarSIIBibliotecarSIPopescu Elena
43142BibliotecarMIIBibliotecarMIOancea Mioara

 

De asemenea se organizează examen de promovare în funcție după cum urmează:

Nr. crt.Poziția stat aprobatFuncția actualăNivel studiiGrad/ treaptă profe-sional(ă)Funcția după transformareNivel studiiGrad /treaptă profe-sional(ă)Ocupantul postului
185BibliotecarMIBibliotecarSIIIvan Florența

 

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti într-o singură etapă, după cum urmează:

 

Pentru toți salariații în data de 13.04.1018, începând cu ora 11.00 ;

  1. Termen afişare rezultate 17.04.2018 ora 16.00
  2. Termen depunere contestaţii 18.04.2018 ora 16.00
  3. Termen afişare rezultate contestaţii 20.04.2018 ora 16.00.

Modalitatea de desfășurarea a examenului este proba scrisă. Examenul se desfăşoară la sediul instituţiei din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.

După promovare, fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1600, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile  pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.

Anunt examen promovare

Tematici și bibliografii

Director general,

Zvetlana Ileana Preoteasa

Anunț concurs angajare

Actualizări:

Decizia nr 154 din 27.10.2017 a managerului BMB referitoare la suspedarea concursului

 

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 08.11.2017 (proba practică), 22.11.2017 (proba scrisă) şi 28.11.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

 

4 posturi șefi birou (S) gr. II (poz. 41 – Biroul Prelucrare documente digitale. Metadate; poz. 74 – Biroul Filiale Sud; poz. 108 – Biroul Filiale Est; poz. 127 – Biroul Filiale Vest)

2 posturi auditor (S) gr. I (poz. 5 și 6, Compartimentul Audit)

1 post pompier (poz. 19, Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz. 59 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

5 posturi bibliotecari (S) gr. I (poz. 11 și 12, Serviciul Formare profesională. Metodologic; poz. 50 și 51, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 130, Biroul Filiale Vest)

4 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 39, Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 55, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 102, Biroul Filiale Nord; poz. 139, Biroul Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 89, Biroul Filiale Sud)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 88, Biroul Filiale Sud; poz. 125 și 126, Biroul Filiale Est)

1 post contabil (M) tr. IA (poz. 173 – Compartimentul Financiar-contabilitate)

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri, specializări și experiența în domeniul de activitate al Bibliotecii Metropolitane București și domeniul de referinţă al postului, după caz.
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională.
 • Cunoştinţele de operare PC, competențe digitale.

 

 

Condiţii de participare specifice:

 

4 posturi șefi birou (S) gr. II (poz. 41 – Biroul Prelucrare documente digitale. Metadate; poz. 74 – Biroul Filiale Sud; poz. 108 – Biroul Filiale Est; poz. 127 – Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

 

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

1 post pompier (poz. 19, Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • curs absolvit de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

 

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz. 59 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională
 • cunoștințe de managementul proiectelor

 

5 posturi bibliotecari (S) gr. I (poz. 11 și 12, Serviciul Formare profesională. Metodologic; poz. 50 și 51, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 130, Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

 

 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

 

4 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 39, Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare; poz. 55, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 102, Biroul Filiale Nord; poz. 139, Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

 

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 89, Biroul Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

 

3 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 88, Biroul Filiale Sud; poz. 125 și 126, Biroul Filiale Est)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

 

1 post contabil (M) tr. IA (poz. 173 – Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă minim 6 ani și 6 luni.

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

 

 1. În data de 08.11.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 

 1. În data de 22.11.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică, în cazul funcțiilor de conducere și minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 puncte în cazul funcțiilor de execuție;

 

 • În data de 28.11.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte, în cazul funcțiilor de conducere și minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 puncte în cazul funcțiilor de execuție, la probele practică și scrisă;

 

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 

Pentru toate probele:

 • Termen afişare rezultate: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei
 • Termen depunere contestaţii: cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei
 • Termen afişare rezultate contestaţii: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

 1. Termen afişare rezultate finale 06.12.2017.

 

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 16.10.2017-30.10.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare, de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

 

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1Bibliografie tematica auditor pozția 5_6Bibliografie tematica bibliotecari filialebibliografie tematica catalogareBibliografie tematica Sef birou Prelucrare documente digitale. MetadateBibliografie tematica sefi birouri pozitia 74, 108, 127Bibliografie tematica bibliotecar Servciul Formare Profesională,. Metodologicbibliografie tematica Contabil M IA poziția 173bibliografie_tematica bibliotecari Serviciul dezvoltarea colectiilor Bibliografie tematica – pompierBibliografie tematica bibliotecar Serviciu Marketing,

Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2. Anexa 2 – Fise post partea IAnexa 2 – Fise post partea II

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3 – Cerere

 

Director general,

Anca Cristina Râpeanu

Anunț concurs angajare

Actualizări:

Decizia nr 154 din 27.10.2017 a managerului BMB referitoare la suspedarea concursului

 

A N U N Ţ

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 02.11.2017 (proba practică), 13.11.2017 (proba scrisă) şi 17.11.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post director (de specialitate), (S) gr. II (poz. 2, Conducere)

5 posturi șefi de serviciu (S) gr. II (poz. 7 – Serviciul Formare profesională. Metodologic; poz. 26 – Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL; poz. 47 – Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 58 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte; poz. 66 – Serviciul Comunicarea colecțiilor. Relații cu publicul)

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.
 
Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri, specializări și experiența în domeniul de activitate al Bibliotecii Metropolitane București și domeniul de referință al postului, după caz.
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţe de operare PC, competențe digitale.

Condiţii de participare specifice:

1 post director (de specialitate), (S) gr. II (poz. 2, Conducere),

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în management de minim 12 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

5 posturi șefi de serviciu (S) gr. II (poz. 7 – Serviciul Formare profesională. Metodologic; poz. 26 – Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL; poz. 47 – Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 58 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte; poz. 66 – Serviciul Comunicarea colecțiilor. Relații cu publicul)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 3 ani 6 luni
 • experiență în management de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

 1. În data de 02.11.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.
 2. În data de 13.11.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;
 3. În data de 17.11.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă;

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

Pentru toate probele:

 • Termen afişare rezultate: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei
 • Termen depunere contestaţii: cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei
 • Termen afişare rezultate contestaţii: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 1. Termen afişare rezultate finale 22.11.2017.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 11.10.2017-25.10.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare, de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în . Anexa 1Bibliografie tematica posturi de conducere – editabil

Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2.

Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3.

ANUNȚ CONCURS

Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale

Centralizator rezultate interviu

6264-2017-Centralizator rezultate concurs proba scrisa

subiecte proba scrisa poz 155

subiecte proba scrisa poz 93

subiecte proba scrisa poz 51

DECIZIA NR. 112-01.09.2017 de anulare a concursului pentru pozitiile 2, 7, 26, 47, 58, 66

subiecte proba practica poz. 19

subiecte proba practica poz. 155

6155-2017-Centralizator rezultate proba practica Comisia 2- poz 19-155

subiecte proba practica poz. 55

subiecte proba practica poz. 7-26-58-66

subiecte proba practica poz. 2

subiecte proba practica poz. 50-51

subiecte proba practica poz. 93

Centralizator rezultate proba practica – Comisia 1

Centralizator rezultate proba practica Comisia 2

ERATĂ

pentru urmatoarele posturi vacante scoase la concurs:
–      pompier poz. 19 din cadrul Compartimentul Securitate și sănătate
în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență;
–      muncitor calificat tr. I – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații
universale  poz. 155 din cadrul Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară;
Menționăm că în data de 30.08.2017 – începând cu ora 12  se va desfașura proba practică; termenul de afișare rezultate proba practică este de 31.08.2017 – ora 15.00; termen depunere contestații proba practică 01.09.2017 – ora 12,00; termen afișare rezultate soluționare contestații 01.09.2017 ora 16,00.

Erata pentru poz 19 si 155

Centralizator selecţie dosare

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 29.08.2017 (proba practică), 04.09.2017 (proba scrisă) şi 08.09.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

1 post director (de specialitate), (S) gr. II
poz. 2, Conducere Fisa post ; Tematica si bibliografie

5 posturi șefi de serviciu (S) gr. II
poz. 7 – Serviciul Formare profesională. Metodologic; Fisa post ; Tematica si bibliografie
poz. 26 – Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 47 – Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 58 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 66 – Serviciul Comunicarea colecțiilor. Relații cu publicul Fisa post; Tematica si bibliografie

4 posturi șefi birou (S) gr. II
poz. 41 – Biroul Prelucrare documente digitale. Metadate; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 74 – Biroul Filiale Sud; Fisa post Tematica si bibliografie
poz. 108 – Biroul Filiale Est; Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 127 – Biroul Filiale Vest Fisa post; Tematica si bibliografie

2 posturi auditor (S) gr. I
poz. 5 Compartimentul Audit Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 6 Compartimentul Audit Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post pompier
poz. 19, Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență
Fisa post; Tematica si bibliografie

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA
poz. 59 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 93 – Biroul Filiale Nord Fisa post; Tematica si bibliografie

2 posturi bibliotecari (S) gr. I
poz. 50, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor Fisa post; Tematica si bibliografie
poz. 51, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post bibliotecar (S) gr. II
poz. 55, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post muncitor calificat tr. I – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
poz. 155 – Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară Fisa post; Tematica si bibliografie

1 post contabil (M) tr. IA
poz. 173 – Compartimentul Financiar-contabilitate Fisa post; Tematica si bibliografie

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

Condiţii de participare specifice:

1 post director (de specialitate), (S) gr. II (poz. 2, Conducere),

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • studii aprofundate (master)/ studii postuniversitare/ studii doctorale/ studii postdoctorale în domeniul biblioteconomiei, științelor informării și documentării sau echivalent
 • experiență în management de minim 12 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

5 posturi șefi de serviciu (S) gr. II (poz. 7 – Serviciul Formare profesională. Metodologic; poz. 26 – Serviciul Prezervare. Conservare. Comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL; poz. 47 – Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor; poz. 58 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte; poz. 66 – Serviciul Comunicarea colecțiilor. Relații cu publicul)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 3 ani 6 luni
 • experiență în management de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

4 posturi șefi birou (S) gr. II (poz. 41 – Biroul Prelucrare documente digitale. Metadate; poz. 74 – Biroul Filiale Sud; poz. 108 – Biroul Filiale Est; poz. 127 – Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în domeniul de activitate de minim 3 ani 6 luni
 • experiență în management de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post pompier (poz. 19, Compartimentul Securitate și sănătate în muncă. Prevenirea și stingerea incendiilor. Situații de urgență)

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • curs absolvit de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz. 59 – Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)
 • cunoștințe de managementul proiectelor

 

1 post bibliotecar (S) gr. IA (poz. 93 – Biroul Filiale Nord)

 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

2 posturi bibliotecari (S) gr. I (poz. 50 și 51, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (S) gr. II (poz. 55, Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post muncitor calificat tr. I – lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (poz. 155 – Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • experiență în muncă minim 3 ani

1 post contabil (M) tr. IA (poz. 173 – Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă minim 6 ani și 6 luni.

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de  29.08.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 30.08.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 31.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 01.09.2017 ora 13.00

 

 1. În data de 04.09.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică la funcțiile de execuție și minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la funcțiile de conducere;
 • Termen afişare rezultate 05.09.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 06.09.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 07.09.2017 ora 16.00
 • În data de 08.09.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de conducere;
 • Termen afişare rezultate 11.09.2017 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 12.09.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 13.09.2017 ora 16.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

Termen afişare rezultate finale 14.09.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 03.08.2017-21.08.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Formare profesională. Metodologic/Compartimentul Resurse umane. Salarizare, de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.00/120, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.
Anexa 1 concurs Tematici si bibliografii

Anexa 2 concurs Fise de post partea 1

Anexa 2 concurs Fise de post partea 2

Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3.

Cerere inscriere concurs

 

Director general,

Anca Cristina Râpeanu

Anunț concurs angajare

Actualizări:

Centralizator rezultate finale
Centralizator proba interviu
Programare interviu
Centralizator rezultate proba scrisa
Centralizator proba practica
Centralizator selectie dosare

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 08.08.2017 (proba practică), 16.08.2017 (proba scrisă) şi 22.08.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

3 posturi bibliotecar (S) gr. I (poz. 11 și 12 la Serviciul Formare profesională. Metodologic, poz. 130 la Biroul Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 39 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare, poz. 102 la Biroul Filiale Nord și poz. 139 la Biroul Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA (poz. 89, Biroul Filiale Sud)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 88 la Biroul Filiale Sud, poz. 125 și 126 la Biroul Filiale Est)

1 post consilier juridic (S) gr. I (poz. 15, Compartimentul Juridic. Contencios)

1 post inginer sistem (S) gr. I (poz. 147, Biroul Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

1 post inginer (S) gr. I (poz. 153, Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

1 post casier (M) (poz. 174, Compartimentul Financiar contabilitate).

 

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

 

Condiţii de participare specifice:

 

3 posturi bibliotecar (S) gr. I (poz. 11 și 12 la Serviciul Formare profesională. Metodologic, poz. 130 la Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II (poz. 39 la Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare, poz. 102 la Biroul Filiale Nord și poz. 139 la Biroul Filiale Vest)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

3 posturi bibliotecar (M) tr. II (poz. 88 la Biroul Filiale Sud, poz. 125 și 126 la Biroul Filiale Est)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post consilier juridic (S) gr. I (poz. 15, Compartimentul Juridic. Contencios)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic
 • experiență profesională în domeniul de referință de minim 3 ani și 6 luni;

1 post inginer sistem (S) gr. I (poz. 147, Biroul Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

 • absolvent de studii superioare de lungă durată în domeniul tehnologiei informației (Automatizări și calculatoare, Informatică, Tehnologia informației)
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post inginer (S) gr. I (poz. 153, Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post casier (M) (poz. 174, Compartimentul Financiar contabilitate)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 2 ani

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de 08.08.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 09.08.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 10.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 11.08.2017 ora 13.00

În data de 16.08.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;

 • Termen afişare rezultate 17.08.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 18.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 21.08.2017 ora 16.00

În data de 22.08.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă;

 • Termen afişare rezultate 23.08.2017 ora 12.00
 • Termen depunere contestaţii 24.08.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 25.08.2017 ora 16.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

Termen afişare rezultate finale 25.08.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 17.07.2017-31.07.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1.

Fişele posturilor sunt prezentate în  Anexa 2 

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3. 

Antexa 1 Tematici – Bibliografii

Anexa 2  Fise post

Anexa 3 Cerere

Anunt concurs

 

 

Director general,

Anca Cristina Râpeanu

Anunț concurs angajare

ACTUALIZĂRI:

Centralizator rezultate finale

Centralizator rezultate interviu

Centralizator rezultate proba scrisa

Subiecte proba scrisa pt bibliotecar SI poz. 114, 129

Subiecte proba scrisa pt bibliotecar SIA poz. 93

Subiecte proba scrisa pt economist SII poz. 172

Centralizator rezultate contestatie proba practica

Centralizator rezultate proba practica

Subiecte proba practica pt economist SII poz 172

Subiecte proba practica bibliotecar SIA poz 93

Subiecte proba practica bibliotecar SI poz 114 129

Subiecte proba practica pt auditor poz. 5 6

Centralizator selectie dosare

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 14.07.2017 (proba practică), 20.07.2017 (proba scrisă) şi 26.07.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

2 posturi auditor (S) gr. I, pozițiile 5, 6 (Compartimentul Audit)

1 post economist (S) gr. II, poz. 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

1 post bibliotecar (S) gr. IA, poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

4 posturi bibliotecar (S) gr. I, pozițiile 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), poz. 114 (Birou Filiale Est), poz. 129 (Birou Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

 

Condiţii de participare specifice:

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post economist (S) gr. II, poziția 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă în domeniul economic de minim 1 an;

1 post bibliotecar (S) gr. IA, poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

4 posturi bibliotecar (S) gr. I, poz. 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), poz. 114 (Birou Filiale Est), poz. 129 (Birou Filiale Vest)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

 

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de 14.07.2017, începând cu ora 12.00, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 17.07.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 18.07.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 19.07.2017 ora 13.00

În data de 20.07.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;

 • Termen afişare rezultate 21.07.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 24.07.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 25.07.2017 ora 15.00

În data de 26.07.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă;

 • Termen afişare rezultate 27.07.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 28.07.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 31.07.2017 ora 12.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

Termen afişare rezultate finale 01.08.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 20.06.2017-04.07.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

 

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1

Fişele posturilor sunt prezentate în  Anexa 2

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3

 

Director general,

Anca Cristina Râpeanu

Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale

Centralizator interviu

Centralizator proba scrisa

Centralizator proba practica Seria II

Centralizator proba practica Seria I

Centralizator selectie dosare concurs

Repartizare candidati pe serii la proba practica

A N U N Ţ

 

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 19.06.2017 (Seria I) și 20.06.2017 (Seria II) – proba practică, 26.06.2017 (proba scrisă) şi 30.06.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:

2 posturi auditor (S) gr. I, pozițiile 5, 6 (Compartimentul Audit)

1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

1 post inginer sistem (S) gr. I, poz. 147 (Biroul Automarizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

1 post economist (S) gr. II, poz. 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

1 post casier (M), poz. 174, (Compartimentul Financiar-contabilitate)

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA, poziția 49 (Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor) și poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

7 posturi bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte), pozițiile 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), pozițiile 112, 114 (Birou Filiale Est), poz. 129, 130 (Birou Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II, poziția 39 (Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare), 102 (Birou Filiale Nord), 139 (Birou Filiale Vest)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

1 post bibliotecar (M) tr. I, poziția 141 (Birou Filiale Vest)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Birou Filiale Sud), poz. 125 și 126 (Birou Filiale Est).

Condiţii generale de participare:

 • are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:

 • Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
 • Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
 • Cunoştinţele de operare PC.

Condiţii de participare specifice:

 

1 post auditor (S) gr. I, poziția 5 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post auditor (S) gr. I, poziția 6 (Compartimentul Audit)

 • experiență profesională în muncă de minim 3 ani 6 luni;
 • studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
 • să obțină în prealabil avizul de participare la concurs din partea Direcției Audit Public Intern a Primăriei Municipiului București, conform Normelor metodologice specific privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul P.M.B., serviciilor/instituțiilor publice de interes local ale M.B., aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea acestuia și R.A.D.E.T. București punctul 2.3.3.4.1., aprobate prin Dispoziția Primarului General al municipiului București nr. 944/2014, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic
 • experiență profesională în domeniul de referință de minim 3 ani și 6 luni;

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post inginer sistem (S) gr. I, poz. 147 (Biroul Automarizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT)

 • absolvent de studii superioare în domeniul tehnologiei informației (Automatizări și calculatoare, Informatică, Tehnologia informației)
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post economist (S) gr. II, poziția 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • experiență în muncă în domeniul economic de minim 1 an;

1 post casier (M), poz. 174, (Compartimentul Financiar-contabilitate)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 2 ani

2 posturi bibliotecar (S) gr. IA, poziția 49 (Serviciul Dezvoltarea și evidența colecțiilor) și poz. 93 (Biroul Filiale Nord)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)
 • cunoștinte de managementul proiectelor

6 posturi bibliotecar (S) gr. I, pozițiile 11, 12 (Serviciul Formare profesională. Metodologic), pozițiile 112, 114 (Birou Filiale Est), poz. 129, 130 (Birou Filiale Vest)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (S) gr. II, poziția 39 (Serviciul Catalogare. Clasificare. Indexare), 102 (Birou Filiale Nord), 139 (Birou Filiale Vest)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

1 post bibliotecar (M) tr. IA, poziția 89 (Birou Filiale Sud)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (M) tr. I, poziția 141 (Birou Filiale Vest)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Birou Filiale Sud), poz. 125 și 126 (Birou Filiale Est)

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • experiență în muncă de minim 6 luni
 • cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

În data de 19.06.2017, începând cu ora 10.00, proba practică – Seria I, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.

 • Termen afişare rezultate 20.06.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 21.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 22.06.2017 ora 15.30

În data de 20.06.2017, începând cu ora 10.00, proba practică – Seria II

 • Termen afişare rezultate 21.06.2017 ora 15.30
 • Termen depunere contestaţii 22.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 23.06.2017 ora 15.30

Programarea candidaților pe serii se va comunica pe site pe 16.06.2017.

În data de 26.06.2017, începând cu ora 10.00, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din tematica și bibliografia prezentate mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;

 • Termen afişare rezultate 27.06.2017 ora 16.00
 • Termen depunere contestaţii 28.06.2017 ora 15.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 29.05.2017 ora 15.00

 

În data de 30.06.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de execuție;

 • Termen afişare rezultate 03.07.2017 ora 15.00
 • Termen depunere contestaţii 04.07.2017 ora 12.00
 • Termen afişare rezultate contestaţii 05.07.2017 ora 12.00

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

 1. Termen afişare rezultate finale 06.07.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 25.05.2017-09.06.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, de luni până vineri, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Secretariat.Registratură.

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare de luni până vineri între orele 9.00 – 15.30, la telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane@bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în  Anexa 1

Fişele posturilor sunt prezentate în  Anexa 2.

Cererea înscriere concurs este prezentată în  Anexa 3 .

Anunt concurs

Anexa 1 – Tematici, bibliografii

Anexa 2 – Fise de post

Anexa 3 – Cerere concurs

 

 

Anunț concurs angajare

Actualizări

Centralizator rezultate finale

Centralizator proba interviu

Centralizator proba scrisă

Centralizator selectie dosare

Centralizator proba practică

Centralizator contestatii depuse probra practica

A N U N Ţ

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 05.05.2017 (proba practică), 10.05.2017 (proba scrisă) şi 16.05.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea postului de inginer sistem gr. I, poziția 148 din statul de funcții (Biroul Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT).

Condiţii generale de participare:
• are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Constituie avantaj:
• Absolvirea de cursuri şi specializări corespunzătoare activităților, aplicațiilor și serviciilor IT
• Experiența consistentă în gestionarea sistemelor și rețelelor de calculatoare
Se vor verifica în cadrul probelor:
• Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
• Cunoştinţele tehnice specific postului de inginer sistem.

Condiţii de participare specifice:

• este absolvent de studii superioare în domeniul ingineriei informatice (Automatizări și calculatoare, Electronică și telecomunicații, Informatică, Tehnologia informației)
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni.

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

I. În data de 05.05.2017, începând cu ora 10, proba practică, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.
• Termen afişare rezultate 05.05.2017 ora 16
• Termen depunere contestaţii 08.05.2017 ora 14
• Termen afişare rezultate contestaţii 09.05.2017 ora 14

II. În data de 10.05.2017, începând cu ora 10, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică;
• Termen afişare rezultate 11.05.2017 ora 14
• Termen depunere contestaţii 12.05.2017 ora 14
• Termen afişare rezultate contestaţii 15.05.2017 ora 14

III. În data de 16.05.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă;
• Termen afişare rezultate 17.05.2017 ora 15
• Termen depunere contestaţii 18.05.2017 ora 12
• Termen afişare rezultate contestaţii 19.05.2017 ora 12

IV. Termen afişare rezultate finale 22.05.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data de 25.04.2017 ora 1500 la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, telefon 021.539.65.36.
Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
1) cerere de înscriere;
2) copia actului de identitate;
3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
7) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1530, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematica concursului şi bibliografia sunt prezentate în Anexa 1.
Fişa postului este prezentată în Anexa 2 .
Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3 .

Director general,
Anca Cristina Râpeanu

Anunț concurs inginer de sistem

Anexa 1 – Tematica și bibliografia concursului

Anexa 2 – Fișa postului

Anexa 3- Cerere înscriere concurs

Anunt concurs angajare

Actualizări

 

Erata Centralizator cu rezultatele finale concurs

Centralizator rezultate finale concurs

Centralizator proba interviu

Programare interviuri

Centralizator proba scrisă

Centralizator proba practica seria II 03.05.2017

Centralizator rezultate proba practică 02.05.2017

Centralizator selectie dosare concurs 

Centralizator selecție dosare – Comisia 1

Repartizare candidați pe serii proba practică 

 

Anunț concurs angajare

Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/11.11.2014 şi ale Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora aprobat prin Dispoziţia nr. 1736/03.11.2015 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează în zilele de 02.05.2017 (Seria I) și 03.05.2017 (Seria II) – proba practică, 09.05.2017 (proba scrisă) şi 15.05.2017 (interviul), la sediul său din Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea mai multor posturi, după cum urmează:
1 post contabil șef (S) gr. II, poziția 4 din statul de funcții (Conducere)
1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)
1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 28 (Serviciul Prezervare. Conservare, comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL)
1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 60 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
1 post bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 65 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
2 posturi bibliotecar (S) gr. II, pozițiile 78, 79 (Biroul Filiale SUD)
1 post bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Biroul Filiale SUD)
1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 102 (Biroul Filiale NORD)
2 posturi bibliotecar (M) tr. II, pozițiile 125, 126 (Biroul Filiale EST)
1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 140 (Biroul Filiale VEST)
1 post secretar-dactilograf (M) tr. IA, poziția 144 (Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)
1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)
1 post economist (S) gr. I, poz. 169 (Compartimentul Achiziții publice)
2 posturi economist (S) gr. II, pozițiile 171, 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate).

Condiţii generale de participare:
• are cetăţenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii, vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

Pentru toate posturile, constituie avantaj și se vor verifica în cadrul probelor:
• Absolvirea de cursuri şi specializări pe domeniul de referinţă al postului
• Cunoaşterea uneia sau mai multor limbi de circulaţie internaţională
• Cunoştinţele de operare PC.

Condiţii de participare specifice:

1 post contabil șef (S) gr. II, poziția 4 din statul de funcții (Conducere)
• are experiență profesională în domeniul de referință de minim 5 ani;
• are experiență managerială de minim 2 ani;
• are vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minim 3 ani;
.
1 post consilier juridic (S) gr. I, poziția 15 (Compartimentul Juridic. Contencios)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic
• are experiență profesională în domeniul de referință de minim 3 ani și 6 luni;

1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 28 (Serviciul Prezervare. Conservare, comunicare și valorizare colecții speciale și de patrimoniu. DLL)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post bibliotecar (S) gr. IA, poziția 60 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)
• are cunoștinte de managementul proiectelor

1 post bibliotecar (S) gr. I, poziția 63 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
• are cunoștinte de managementul proiectelor

1 post bibliotecar (S) gr. II, poziția 65 (Serviciul Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare și coordonare programe și proiecte)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 luni
• are cunoștinte de managementul proiectelor

4 posturi bibliotecar (S) gr. II, pozițiile 78, 79 (Biroul Filiale SUD), poziția 102 (Biroul Filiale NORD), poziția 140 (Biroul Filiale VEST)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

3 posturi bibliotecar (M) tr. II, poziția 88 (Biroul Filiale SUD), pozițiile 125, 126 (Biroul Filiale EST)
• are studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
• are experiență în muncă de minim 6 luni
• cunoaște minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă).

1 post secretar-dactilograf (M) tr. IA, poziția 144 (Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă)
• are studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
• are experiență în muncă de minim 6 ani și 6 luni
• are cunoștințe de operare PC la nivel avansat: MS Office, navigare internet, e-mail.

1 post inginer (S) gr. I, poziția 153 (Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară)
• are studii superioare absolvite cu diploma de licență
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni

1 post economist (S) gr. I, poz. 169 (Compartimentul Achiziții publice),
• are experiență în muncă de minim 3 ani și 6 luni
• deținerea unui certificat de atestare în domeniul achizițiilor publice constituie un avantaj.

2 posturi economist (S) gr. II, pozițiile 171, 172 (Compartimentul Financiar-contabilitate)
• are experiență în domeniul economic de minim 1 an;

Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, Bucureşti în trei etape, după cum urmează:

I. În data de 02.05.2017, începând cu ora 10, proba practică – Seria I, ce constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților.
• Termen afişare rezultate 03.05.2017 ora 15
• Termen depunere contestaţii 04.05.2017 ora 15
• Termen afişare rezultate contestaţii 05.05.2017 ora 15

În data de 03.05.2017, începând cu ora 10, proba practică – Seria II
• Termen afişare rezultate 04.05.2017 ora 15.30
• Termen depunere contestaţii 05.05.2017 ora 15.30
• Termen afişare rezultate contestaţii 08.05.2017 ora 15.30
Programarea candidaților pe serii se va comunica pe site pe 28.04.2017.

II. În data de 09.05.2017, începând cu ora 10, proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos și/sau în rezolvarea unor teste grilă și va putea fi susținută doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică, în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte în cazul funcției de conducere;
• Termen afişare rezultate 10.05.2017 ora 16
• Termen depunere contestaţii 11.05.2017 ora 15
• Termen afişare rezultate contestaţii 12.05.2017 ora 15

III. În data de 15.05.2017, începând cu ora 10 – interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele practică și scrisă în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 puncte dintr-un maxim de 100 de puncte în cazul funcției de conducere;
• Termen afişare rezultate 16.05.2017 ora 15
• Termen depunere contestaţii 17.05.2017 ora 12
• Termen afişare rezultate contestaţii 18.05.2017 ora 12

Programările pentru proba interviu vor fi anunţate după finalizarea selecţiei după proba scrisă.

IV. Termen afişare rezultate finale 19.05.2017, ora 15.00.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data 14.04.2017 ora 1500 la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – Compartimentul Resurse umane. Salarizare, telefon 021.539.65.36.
Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
1) cerere de înscriere;
2) copia actului de identitate;
3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice de participare;
4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
7) curriculum vitae model european, în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. 1021/2004; la rubrica Informaţii suplimentare referinţe profesionale sunt necesare cel puţin 3 contacte pentru verificarea referinţelor (nume, prenume, funcţie, telefon/mail).

Actele de mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane. Salarizare între orele 900 – 1530, telefon: 021.539.65.36, sau pe adresa de e-mail resurseumane @bibmet.ro.

Tematicile concursului şi bibliografiile pentru toate posturile sunt prezentate în Anexa 1.
Fişele posturilor sunt prezentate în Anexa 2 .
Cererea înscriere concurs este prezentată în Anexa 3 .

Director general,
Anca Cristina Râpeanu

Anunt concurs 03.04.2017
Anexa 1 anunt concurs tematici bibliografii
Anexa 2 anunt concurs fise post
Anexa 3 anunt concurs cerere